ПРАВИЛА НА САЙТА

ДЕФИНИЦИЯ

www.chilli-hills.com е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Чили Хилс Фудс ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на подправки, пикантни сосове, мърчендаиз и други през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Чили Хилс Фудс ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Чили Хилс Фудс ЕООД.

Дефиниции „Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.chilli-hills.com, „Артикули“ са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. „Услуги“ са всички действия, осъществявани от Чили Хилс Фудс ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.chilli-hills.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.chilli-hills.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Чили Хилс Фудс ЕООД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WWW.CHILLI-HILLS.COM

Чили Хилс Фудс ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Чили Хилс Фудс ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.chilli-hills.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Чили Хилс Фудс ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Чили Хилс Фудс ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Чили Хилс Фудс ЕООД , да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

Чили Хилс Фудс ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Чили Хилс Фудс ЕООД.

Чили Хилс Фудс ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Чили Хилс Фудс ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.chilli-hills.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Чили Хилс Фудс ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.chilli-hills.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Чили Хилс Фудс ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети Чили Хилс Фудс ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Чили Хилс Фудс ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Чили Хилс Фудс ЕООД , като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Чили Хилс Фудс ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Уведомления Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.